Jesteś tutaj: Strona głównaRegulaminyRegulamin uczestnictwa w dyskotekach szkolnych

Regulamin uczestnictwa w dyskotekach szkolnych

Regulamin uczestnictwa w dyskotekach szkolnych

Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie


1. Regulamin powstał w oparciu o Statut Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania i Regulamin Rady Samorządu Uczniowskiego.
2. W szkole w czasie wolnym od nauki mogą odbywać się dyskoteki szkolne w godzinach do 21.00 jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów szkoły.
3. Uczestnikami dyskotek mogą być tylko uczniowie Gimnazjum im. Macieja Rataja
w Żmigrodzie.

4. Za organizację dyskotek szkolnych odpowiada Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem.
5. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają wychowawcy i inni nauczyciele gimnazjum (do 25 osób z jednej klasy – jeden opiekun, przy grupach z różnych klas 15 osób – jeden opiekun.)
6. Dyskoteki szkolne odbywać się będą nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego (Dyskoteka Andrzejkowa, Karnawałowa).
7. Uczniowie klas trzecich mogą uczestniczyć w Ministudniówce organizowanej z inicjatywy rodziców uczniów klas trzecich. Za sprawy organizacyjno-porządkowe Ministudniówki odpowiadają: Rada Rodziców i trójki klasowe klas trzecich.
8. Po uzyskaniu zgody dyrektora mogą odbywać się dyskoteki klasowe, za których organizację i przebieg odpowiada wychowawca klasy.
9. Dyskoteki mogą być organizowane na terenie szkoły

10. Za pozostawienie w czystości miejsca dyskoteki, odpowiedzialni są wyznaczeni uczniowie wraz z opiekunami.
11. Dyskoteki mogą być odpłatne dla uczestników. Cenę biletu ustala Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem. Jeżeli Rada Samorządu Uczniowskiego jest organizatorem płatnej dyskoteki to symboliczna opłata zostanie przeznaczona na określony cel.
12. Dyskoteki są formą nagrody dla całej społeczności uczniowskiej.
13. Na udział ucznia w dyskotece zgodę pisemną muszą wyrazić rodzice (opiekunowie).
14. Po zakończeniu dyskoteki rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do odebrania dziecka.
15. Dopuszcza się samodzielny powrót ucznia do domu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów).

16. 30 minut po zakończeniu dyskoteki nieodebrane dziecko zostaje przekazane pod opiekę policji.

17. Wychowawca po konsultacji z innymi nauczycielami ma prawo zakazać udziału w dyskotece, gdy uczeń:

- notorycznie opuszcza zajęcia szkolne i nie wykazuje chęci zmiany swojego postępowania,

- pali papierosy, pije alkohol lub stosuje środki odurzające w szkole lub w jej pobliżu,
- uczniowi grozi ocena naganna z zachowania na semestr lub koniec roku szkolnego roku szkolnego,
- swoim zachowaniem dezorganizuje lekcje lub ucieka z lekcji,
- używa słów i gestów obraźliwych wobec grona pedagogicznego i pracowników szkoły lub kolegów,

- otrzyma w ciągu jednego miesiąca 30 punktów ujemnych,

18. Jeżeli w trakcie dyskoteki nauczyciel stwierdzi, że uczeń:

- jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
- pali papierosy,
- zachowuje się w sposób naganny, zostanie usunięty z dyskoteki bez zwrotu opłaty za bilet wstępu.

19. O incydencie zostają natychmiast powiadomieni rodzice (opiekunowie).
20. Po otrzymaniu informacji rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do odebrania dziecka z dyskoteki

22. Zgody oraz listy uczniów należy złożyć w sekretariacie szkoły na 4 dni przed planowanym terminem dyskoteki.

23. Dyskoteka odbędzie się, jeżeli lista zgłoszonych uczestników wynosi 50 osób i więcej.

24. Decyzję o odwołaniu dyskoteki podejmuje Rada SU w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

25. O porządek po zakończeniu dyskoteki dba klasa, która jako ostatnia złoży odpowiednia dokumentację w sekretariacie.

26. W każdej dyskotece szkolnej bierze udział przedstawiciel Rady Rodziców.

27. W czasie dyskotek szkolnych zapewniona jest opieka pedagoga szkolnego.
28.
Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów z powyższym regulaminem na początku roku szkolnego i przypominać go przed każdą dyskoteką.

 

załącznik 1. zgoda rodzica
załącznik 2. lista uczestników

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony